СРПСКИ СОКО ХЕРЦЕГ-НОВИ

Под крилима Српског Сокола ми очекујемо сједињење Српског Народа“ -Михаило Пупин

ВИЈЕСТИ

ИСТОРИЈА

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА

КОНТАКТ

ДОКУМЕНТА

Статут НВО „СРПСКИ СОКО ХЕРЦЕГ-НОВИ“

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

            Српски Соко Херцег-Нови је невладино удружење, које наставља традицију старог Српског Сокола Херцег-Нови основаног 1910. године.

Члан 2.

          Назив удружења је „Српски Соко Херцег-Нови“.

Члан 3.

Српски Соко је витешка организација за тјелесно и морално васпитање и има за циљ да подиже тјелесно здраве, морално јаке и национално свјесне држављане Црне Горе.

            Српски Соко је словенска, спортска, патриотска организација витешког карактера без политичког опредељења.

 Члан 4.

            Сједиште удружења је у Херцег-Новом, адреса: Браће Гракалића 6, Херцег-Нови.

Члан 5.

            Рад удружења је јаван. Јавност рада удржења се остварује путем саопштења за јавност, објављивањем годишњег финансијског извјештаја и других података од значаја за рад удружења на интернет страници невладине организације.

Члан 6.

Удружење се оснива на неодређено вријеме.

 ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 7.

Циљеви удружења су: очување традиције и обичаја српског народа и развој соколске идеје.

 Члан 8.

Дјелатности удружења су:

-         учествовање и организовање културних манифестација

-         обиљежавање важних догађаја из историје српског народа

-         баштињење традиције старог Српског Сокола

-         издавање публикација у циљу афирмације соколске идеје и очувања традиције српског народа

-         сарадња са осталим соколским друштвима

-         учествовање и организовање спортских активности

Члан 9.

Крсна слава Српског Сокола је Сретење Господње.

            Застава Српског Сокола је српска тробојка црвено, плаво , бијело са крстом и 4 оцила. Има натпис ћирилицом , златним словима изнад крста са оцилима СРПСКИ СОКО а испод ХЕРЦЕГ-НОВИ.

            Печат Српског Сокола је округли пречника 3 цм. У средини се налази знак Сокола: соко који у канџама носи тег, а натпис ћирилицом по ободу "СРПСКИ СОКО ХЕРЦЕГ-НОВИ".

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 10. 

            Органи удружења су Скупштина и лице овлаштено за заступање.

СКУПШТИНА 

Члан 11.

 

            Скупштина је највиши орган управљања удружења.

 

Члан 12.

 

            Скупштину чине сви чланови организације.

 

Члан 13.

Овлашћење скупштине:

·         усваја Статут удружења;

·         усваја измјене и допуне Статута удружења;

·         бира и разријешава лице овлаштено за заступање;

·         бира и разријешава друге органе удружења;

·         одлучује о удруживању у савезе и друге облике повезивања удружења;

·         усваја план рада за наредну годину и извјештај о раду за претходну календарску годину;

·         усваја годишњи финансијски извјештај;

·         одлучује о промјени циља и дјелатности, престанку рада и расподјели преостале имовине удружења;

·         одлучује и о другим питањима за која статутом није утврђена надлежност других органа удружења;

 

САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

 

Члан 14.

 

            Скупштина може бити редовна и ванредна.

            Скупштина се сазива једном у току године.

            Ванредна сједница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне трећине чланства најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтјева за њено сазивање.

            Сједница скупштине се сазива писаним обавјештењима о мјесту и времену одржавања скупштине и предлогом дневног реда. Сједницом предсједава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку сједнице.

 

КВОРУМ ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

 

Члан 15.

 

            Скупштина може да засиједа и одлучује ако је присутно 50 посто плус један (натполовична већина) чланова удружења.

            Скупштина може да засиједа и одлучује ако јој присуствују чланови удружења који су опуномоћени представници преко 50 посто укупног броја чланова.

 

Члан 16.

 

            Ако се скупштина није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива у року седам дана, са истим дневним редом.

 

Члан 17.

 

            О доношењу Статута и његовим измјенама и допунама Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних или опуномоћених чланова удружења.

            Иницијативу за покретање поступка измјена и допуна Статута може покренути сваки члан Скупштине као и лице овлашћено за заступање.

 

Члан 18.

 

            О другим питањима из свог дјелокруга Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова удружења.

 

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

 

Члан 19.

 

            Скупштина одлучује јавним гласањем. Јавно гласање врши се дизањем руке или изјашњавањем путем поименичне прозивке чланова.

 

Члан 20.

 

            Скупштина одлучује тајним гласањем о појединим питањима, кад то захтјева најмање 50 посто плус један чланова удружења.

            Тајно гласање врши се путем гласачких листића.

 

Члан 21.

 

            Одсутни члан може гласати и писаним путем.

            Писмо којим одсутни члан гласа о питањима из дневног реда пуноважно је и узима се у обзир ако стигне Скупштини до њеног одржавања.

            Предсједавајући је дужан да упозна чланове који су присутни како је гласао одсутни члан.

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

 

Члан 22.

 

            Члан скупштине не може гласати када се одлучује о питањима:

-         ослобађања од одређених обавеза и одговорности тога члана;

-         о утврђивању захтјева које има у односу на тог члана;

-         о покретању и одустајању од спора против тог члана;

-         у другим случајевима када члан има интерес против интереса Удружења

Када је интерес члана из става 4 овог члана противан интересу Удружења цјени у сваком конкретном случају Скупштина.

Искључење права гласа чланова односи се само на питање због кога је дошло до искључења.

 

ЗАПИСНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

 

Члан 23.

 

            На свакој сједници Скупштине води се записник о раду Скупштине.

            У записник се уносе основни подаци о раду Скупштине а нарочито:

- мјесто и дан одржавања

- дневни ред

- имена присутних чланова

- лично име предсједавајућег

- лично име записничара

- ток рада, а посебно питања о којима се расправља, имена лица која су учествовала у расправи и сажета садржина њихових излагања

- резултат гласања по појединим тачкама дневног реда

- констатација предсједавајућег о доношењу одлука

- издвојено мишљење чланова

- вријеме завршетка

 

 

 

Члан 24.

 

            Свака одлука Скупштине се уноси у записник.

            Уз записник се прилажу и докази о сазивању Скупштине.

 

Члан 25.

 

            Записник потписује предсједавајући Скупштине и записничар.

            Ако се записник састоји од више страница, предсједавајући и записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).

 

Члан 26.

 

            Чланови Скупштине имају право прегледа записника по његовом састављању и потписивању предсједавајућег и записничара.

            Записник о раду Скупштине чува се у архиви Удружења као документ трајне вриједности.

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

(Извршни директор, предсједник, генерални секретар)

 

Члан 27.

 

            Лице овлашћено за заступање се бира одлуком Скупштине Удружења на мандат од 2 године.

            Одлуком о постављању утврђује се дан ступања на функцију Предсједника Удружења.

 

Члан 28.

 

            Лице овлашћено за заступање:

            - закључује уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун удружења;

            - одговара за законитост рада:

            - води послове Удружења сагласно одлукама Скупштине;

            - подноси Скупштини предлог годишњег финансијског извјештаја;

            - обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим актима Удружења.

 

ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА  ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

 

Члан 29.

 

            Лице овлаштено за заступање одговара за свој рад Скупштини и периодично јој подноси извјештаје о раду.

            За сваку сједницу Скупштине Удружења, лице овлаштено за заступање је дужно поднијети извјештај о свом раду за период између двије сједнице.

 

 

РАЗРИЈЕШЕЊЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

 

Члан 30.

 

            Предсједник може бити разријешен функције у следећим случајевима:

1.      Ако постоје губици у пословању Удружења.

2.      Ако својим несавјесним или нестручним радом или прекорачењем овлашћења нанесе штету Удружењу, или ако је услијед тога могла настати штета.

3.      Због неспособности да организује и води повјерене му послове и послове из свог дјелокруга.

 

Члан 31.

 

            О разријешењу предсједника одлучује Скупштина Удружења.

            Одлука Скупштине Удружења о разријешењу предсједника је коначна.

 

СЛУЖБЕНИЦИ (ОСОБЉЕ)

 

Члан 32.

 

            Службеници ће се запошљавати у складу са Законом, према Акту о систематизацији радних мјеста који доноси Скупштина Удружења.

 

ПОВЕЗИВАЊЕ

 

Члан 33.

 

            Удружење се може повезивати и учлањивати у савезе или друге одговарајуће асоцијације у земљи и иностранству.

 

ФИНАНСИРАЊЕ

 

Члан 34.

 

            Удружење стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, поклона, донација, заоставштине, камата на улоге, дивиденди, закупнине, прихода од привредне дјелатности и на други начин који није у супротности са законом.

 

ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

Члан 35.

 

Удружење у оквиру својих дјелатности обавља следеће привредне дјелатности:

Продаја књига у издању Српског Сокола Херцег-Нови.

 

 

 

 

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ

 

Члан 36.

 

            Сва правна и физичка лица могу бити чланови/ице Удружења, уколико прихватају циљеве и дјелатности дефинисане Статутом Удружења, на основу препоруке двојице чланова.

            Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења већином гласова.

            Чланство се стиче потписивањем приступнице.

            О евиденцији чланова Удружења води се регистар чланова.

            Сви чланови Српског Сокола називају се међусобно "брате" а ословљавају се са "ти". Чланице се називају међусобно "сестро", а ословљавају се са "ти". Чланови Сокола се поздрављају поздравом "Здраво" и то тако да најприје поздрављају млађи старије.

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

 

Члан 37.

 

            Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

            Чланство у Удружењу престаје и на основу одлуке Скупштине у случају непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

            Иницијативу за искључење из Удружења може да поднесе сваки члан Удружења.

            Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднијет приједлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

 

Члан 38.

 

            Члан има право да:

            1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

            2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

            3) бира и буде биран у органе Удружења;

            4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;

5) сваки члан Српског Сокола има право на ношење свечане соколске униформе и соколске чланске значке на цивилном одјелу. У соколској униформи или с соколском значком на цивилном одјелу, забрањено је учешће или присуствовање политичким скуповима.

            Члан је дужан да:

1)      активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2)      учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3)      плаћа чланарину;

4)      обавља друге послове које му повјери Скупштина Удружења.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 39.

 

            Иницијативу за покретање поступка о престанку рада Удружења може покренути једна трећина чланова Скупштине.

            О престанку рада Удружења одлучује Скупштина двотрећинском већином гласова присутних чланова Удружења.

 

Члан 40.

 

            У случају престанка рада Удружења, одлуку о располагању имовином доноси Скупштина двотрећинском већином свих чланова.

 

Члан 41.

 

            На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примјењивати одредбе Закона о невладиним организацијама.

 

Члан 42.

 

            Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут невладине Организације Српски Соко Херцег-Нови од 15. фебруара 2007. године.